Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Skolans förbättringsarbete

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Fri, April 27, 2018 12:06:47

Om ett problem i skolan ska lösas fullt ut måste den alltid lösas på orsaksnivå. Genom att systematiskt finna och eliminera problemets rotorsaker kan problemet lösas för gott. Tyvärr förefaller skolvärlden vara full av symtomlösare som angriper problemens symtom utan att förstå dess bakomliggande orsaker ( tex mobiltelefonförbud, etc ) Detta resulterar vanligen i ett ständigt fixande där problemens symtom – man fixar till det tillfälligt, medan dess bakomliggande orsaker består och inte allt för sällan växer. Man kan likna agerandet med att äta smärtstillande medicin om man har ett benbrott. Det kanske lindrar symtomet en stund men löser inte problemet som med stor sannolikhet dessutom kommer att förvärras. God problemlösningsförmåga leder förutom till fina resultat i de flesta fall även till kostnadseffektiva lösningar, medan symptomlösande fixande blir väldigt ofta i slutändan oerhört kostsamt. Men det tar tid och är en långfristig process. Detta ska alltid kopplas ihop till en helhet – man löser inte ett problem om man inte ser detta problem i ett helhetsperspektiv i en organisation.

Välfungerande problemlösning kräver kunskap om relevanta analyser och -verktyg. Mycket kritiskt är att lära sig noga studera symtom och formulera problem. Utan en väl genomarbetad och avgränsad problemformulering, kartläggning av alla arbetsprocesser är förutsättningarna att lösa ett problem vanligen dramatiskt mycket sämre. Detta särskild när det handlar om ungdomar och elever som är olika. NPM eller Lean som används i många organisationer – passar inte i skolan – tänk heller Servicemanagement från besöksnäringen – som bygger på resultat och höjd kundfokus.

Att noga undersöka och skapa förståelse för problemets bakomliggande process, som utgörs av arbetsprocesser, styrprocesser men särskild av mjuka värden som är basen i servicemanagement, är att beakta problemet och dess lösning utifrån ett elevperspektiv samt göra dess effekter mätbara i form av väldefinierade arbets- och styrprocesser är dessutom centrala delar i problemlösningsarbetet. Framgångsrik problemlösning kräver i många fall även experimentella och verifierande tillvägagångssätt för att säkra lösningarnas funktion och effekter.

Förutom kunskap och metodik handlar orsaksanalys enligt min erfarenhet mycket om kultur. Många organisationer har idag gott om vanor och beteenden som uppmuntrar ett fixande och trixande där snabba lösningar på symtomnivå är i fokus. Allt för ofta uppmuntras och belönas kortsiktigt symtomlösande och ”brandkårsutryckningar” mer är systematiskt förbättringsarbete som tar tid.

Chefer efterfrågar lösningar och söker ”lösningsorienterade” människor istället för att medverka till att tid och energi läggs på att sätta i sig själva i verksamheten och dess vårdag ,och formulera de problem som hindrar verksamheten från att nå sina mål. Därför krävs ofta en påtaglig utveckling av både ledarskap och medarbetarskap, samt en generell höjning av förståelsen för systematiskt förbättringsarbete i hela verksamheten.

Jag upplever dock att det allra viktigast är att säkerställa sunda chefsbeteenden där det ledarskap som utövas på alla nivåer i organisationen är gediget grundat i förbättringskunskap, där i man i skolan alltid ska utgår från forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan jobbar med mjuka värden – där arbetet ske i klassrummet – allt annat är stödfunktioner som ska stödja detta lärande, därav är det viktig att dessa fungerar och att alla som jobbar med dessa stödfunktioner – ta bort sitt tänkande ” att styra” utan att ger funktionellt service till dessa som finns i klassrummet. Ju mera fokus och resurser man lägger där – desto bättre blir resultatet. Det handlar mycket lite om verktyg och resurser - utan mera om tillit till professionerna och deras kunskap. Även politiken bör tänka om i sin reformiver att ändra allt utifrån symtom och inte utifrån orsakerna.
Inspiration har hämtats hos Lars Söderkvist - och satts i skolsammanhang.


  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post654

Valfläsk

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Fri, April 20, 2018 16:34:27
Nu är tiden inne - där alla partier lovar mycket, klappa sig på axeln själva och förtala motståndaren. Det inte lätt för en vanlig person att genomskåda denna komplicerade världen - när ärligheten saknas. Självkritik och reflektion över det egna agerande saknas i politiken. Det är viktigare att säger rätt saker till " sina väljargrupper" - än lyfta fram vad som är bäst för landet och alla dess medborgare.
Det kommer säger många utspel och förslag som " enbart" har till syfte att visa att man har handlingskraft - och att man kanske är bättre än den andra.

Men alla saknar en vision för vårt land ska bara om 50 år - tydliga mål och handlingsplaner som vi alla förstår och kan identifierar oss med. Både när det gäller kanske ett nytt samhällskontrakt, demokrati utveckling i den globala världen - samt hur vi ska klara utmaningar på arbetsmarknaden via bra utbildning och innovationsklimat i samhället.

Jag saknar den grundläggande diskussionen - och är trött på alla små " fixa snabbt" idèer.

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post653

Framtiden kommer inte - framtiden gör vi själva

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Wed, April 11, 2018 11:17:13

Framtiden kommer inte – framtiden gör vi själva.

Vi lever idag i en värld som genomgår ett paradigmskifte. Beteenden, strukturer och processer i samhället förändras i grunden och den pådrivande kraften är övergången till digitala tjänster och verktyg. Digitalisering kan ses som både katalysator, målgörare och hot i dagens och morgondagens samhällsutveckling.

Dom ena firar den digitala framtiden med en skrämmande naivitet och förväntar sig dagliga förändringar som vi byter väderlek. Politiken tar inte in denna förändring på allvar – och vilka påverkan den har för samhällsstrukturer, demokratin och lagstiftningen. Politiken är upptagen för låna ett uttryck från Richard Precht – den placerar om vilostolar på en sjunkande Titanic. Man sitter inte förarstolen, utan man försöker fixar till allt i efterhand, man hinner inte med – man har inte någon vision,agenda eller målbild. Trots en digitalisering- kommission sitter man fast i den gamla tolkningen av digitalisering ur tekniskt utveckling och sammanhang.

Ett exempel att många företag har digitaliserad sina arbetsprocesser, och har allt teknisk kompetens, men fortfarande sitter vi i bilköer från hemmet till jobbet för att ” sitta” framför en burk och utföra vårt jobb i storstäderna…………………………….Miljöpolitik, landsbyggdpolitik,

Även vart skattesystem är uppbyggd på intäkter från produktion och arbete, vad gör man då när arbete försvinner och vart socialsystem försvagas ? Frågor som inte ställs – enligt forskning skulle en transaktionsskatt tex finansiella tjänster på 0.3 till 0,4 % i Tyskland ger varje medborgare en basinkomst. Dagens politik i EU och Sverige stänger ögon för problemen och hoppas att det går bra.

Andra är rädda för en diktatur av företag och internationella koncerner som inte behöver bryr sig om några statsgränser längre. Vi ser debatten om Facebook idag – alla insatta vet visste vad som händer med all information som finns i alla digitala tjänster, men nu spelar alla överraskad, men det som är upprörd nu har ju använd sig själva av möjligheterna. Nya tjänster uppkom ju utifrån tillkomsten av information ur dessa verktyg. Teknikerna ser ju alltid på teknikens fördelar och lyfter detta – men hur tänker politiken (demokratiansvarig) humanisten eller en filosof.

Digitalisering och Automatiseringen kommer att förändra samhället påtagligare än både företag och politiken tror. Det kommer blir en fundamental ombyggnad av arbetsmarknaden, livsstilar och samhället som ger stora konsekvenser på vara samhällsstrukturer och sociala trygghet. Kanske det är inte dum med en basinkomst utan ” krav”……Jag håller det även ej för realistiskt att det uppstår lika många nya jobb genom digitalisering av samhället som försvinner. Människor som har jobb idag och morgondagen i sektorer som tas över av automation kan inte börja direkt som tex Designer för Virtual Reality eller Big Data Analyst. Det blir en utmaning även för utbildningssystemet som inte har ändrats i sina grundstrukturer sedan 1900 talet - förändringstakten i är där skrämmande låg.

Och ytterligare finns en grupp vill gömma sig under täcket och drömmar sig tillbaka till forntiden. Det har varit bättre förr - vi få se - och lämnar över agendan till andra.

Den framtida digitala tiden är även en chans, att göra framtiden bättre och att vi kan själva bestämmer mera över tillvaron. Det ger oss en chans att skapa mera demokrati och inte mindre, det ger oss en chans att undvika det brister som finns i dagens samhälle. Men vi måste upp i förarstolen särskild politiken och vara politiska partier.

Dagens politiker behöver tänka i andra banor, och lämnar sina gamla tankemönster – men ännu viktigare att inte ”köpa” förutbestämda planerade processer och mönster från den stora IT koncerner. Det blir lätt att vi hamnar i ett beroende av tekniken och dess företrädare ,inte i det behov och möjligheter som människan och demokratin har. Orwell kan vara ett varningstecken.

Men för att uppnår detta behöver vi även ändra vara samhällssystem, att vara kreativ, självbestämmande, att förverkliga sig själv tillhör människans natur. Människa är inte skapad för att vara på ett kontor mellan klockan nio och fem och erhåller för denna prestation lön. Livets mening består kanske inte enbart att jobba för att få råd att leva - kanske få en grundinkomst och göra något för samhället.......låt tankarna och möjligheterna flödar.......

Det är behovet från människan, samhället utifrån demokratiska värderingar som ska styra eller främjar den digitala utvecklingen. I en framtid med där det kommer finnas en högre kvot av arbetslösa eller ej sysselsatta, kommer det finnas möjligheter till reformer som idag är ej möjliga, men politiken måsta vara på banan för att för att skapa insikt och ser möjligheterna för ett framtida demokratisk och socialt samhälle.

Framtiden kommer inte – den gör vi själva. Frågan ska inte vara enligt Richard David Precht Hur ska vi leva den – utan Hur vill vi leva den – det är en stor avgörande skillnad.  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post652
« PreviousNext »