Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Skolans förbättringsarbete

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Fri, April 27, 2018 12:06:47

Om ett problem i skolan ska lösas fullt ut måste den alltid lösas på orsaksnivå. Genom att systematiskt finna och eliminera problemets rotorsaker kan problemet lösas för gott. Tyvärr förefaller skolvärlden vara full av systemlösare som angriper problemens symtom, utan att förstå dess bakomliggande orsaker ( tex mobiltelefonförbud, etc )
Detta resulterar vanligen i ett ständigt fixande där problemens symtom – man fixar till det tillfälligt, medan dess bakomliggande orsaker består och inte allt för sällan växer. Man kan likna agerandet med att äta smärtstillande medicin om man har ett benbrott. Det kanske lindrar symtomet en stund men löser inte problemet som med stor sannolikhet dessutom kommer att förvärras. God problemlösningsförmåga leder förutom till fina resultat i de flesta fall även till kostnadseffektiva lösningar, medan symptomlösande fixande blir väldigt ofta i slutändan oerhört kostsamt. Men det tar tid och är en långfristig process. Detta ska alltid kopplas ihop till en helhet – man löser inte ett problem om man inte ser detta problem i ett helhetsperspektiv i en organisation.

Välfungerande problemlösning kräver kunskap om relevanta analyser och -verktyg. Mycket kritiskt är att lära sig noga studera symtom och formulera problem. Utan en väl genomarbetad och avgränsad problemformulering, kartläggning av alla arbetsprocesser är förutsättningarna att lösa ett problem vanligen dramatiskt mycket sämre. Detta särskild när det handlar om ungdomar och elever som är olika. NPM eller Lean som används i många organisationer – passar inte i skolan – tänk heller Servicemanagement från besöksnäringen – som bygger på resultat och höjd kundfokus.

Att noga undersöka och skapa förståelse för problemets bakomliggande process, som utgörs av arbetsprocesser, styrprocesser men särskild av mjuka värden som är basen i servicemanagement, är att beakta problemet och dess lösning utifrån ett elevperspektiv samt göra dess effekter mätbara i form av väldefinierade arbets- och styrprocesser är dessutom centrala delar i problemlösningsarbetet. Framgångsrik problemlösning kräver i många fall även experimentella och verifierande tillvägagångssätt för att säkra lösningarnas funktion och effekter.

Förutom kunskap och metodik handlar orsaksanalys enligt min erfarenhet mycket om kultur. Många organisationer har idag gott om vanor och beteenden som uppmuntrar ett fixande och trixande där snabba lösningar på symtomnivå är i fokus. Allt för ofta uppmuntras och belönas kortsiktigt symtomlösande och ”brandkårsutryckningar” mer är systematiskt förbättringsarbete som tar tid.

Chefer efterfrågar lösningar och söker ”lösningsorienterade” människor istället för att medverka till att tid och energi läggs på att sätta i sig själva i verksamheten och dess vårdag ,och formulera de problem som hindrar verksamheten från att nå sina mål. Därför krävs ofta en påtaglig utveckling av både ledarskap och medarbetarskap, samt en generell höjning av förståelsen för systematiskt förbättringsarbete i hela verksamheten.

Jag upplever dock att det allra viktigast är att säkerställa sunda chefsbeteenden där det ledarskap som utövas på alla nivåer i organisationen är gediget grundat i förbättringskunskap, där i man i skolan alltid ska utgår från forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan jobbar med mjuka värden – där arbetet ske i klassrummet – allt annat är stödfunktioner som ska stödja detta lärande, därav är det viktig att dessa fungerar och att alla som jobbar med dessa stödfunktioner – ta bort sitt tänkande ” att styra” utan att ger funktionellt service till dessa som finns i klassrummet. Ju mera fokus och resurser man lägger där – desto bättre blir resultatet. Det handlar mycket lite om verktyg och resurser - utan mera om tillit till professionerna och deras kunskap. Även politiken bör tänka om i sin reformiver att ändra allt utifrån symtom och inte utifrån orsakerna.
Inspiration har hämtats hos Lars Söderkvist - och satts i skolsammanhang.
  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post654